Privacyverklaring

Mindfulness IJsselstein, gevestigd aan Rembrandtlaan 5 3401 NH IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

https://www.mindfulnessijsselstein.com

Rembrandtlaan 5

3401 NH IJsselstein

+31 642894150

Wilma Houdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindfulness IJsselstein

Hij/zij is te bereiken via mindfulnessijsselstein@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindfulness IJsselstein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mindfulness IJsselstein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindfulness IJsselstein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je op een verantwoordde manier te begeleiden in de mindfulnesstraining.

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindfulness IJsselstein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindfulness IJsselstein) tussen zit.

Mindfulness IJsselstein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                           > 6 maanden

Personalia                                          > 6 maanden

Adres                                                   > 6 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mindfulness IJsselstein verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal altijd in overleg gaan met jou en zal nooit gaan om privacy gevoelige gegevens in de persoonlijke sfeer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mindfulness IJsselstein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindfulness IJsselstein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mindfulnessijsselstein@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Mindfulness IJsselstein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindfulness IJsselstein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mindfulnessijsselstein@gmail.com

“Als lid van de Vereniging Voor Mindfulness ben ik gehouden aan hun Erecode en de daarin opgenomen bepalingen m.b.t. privacy. Deze Erecode is te vinden op de website van de vereniging. ”

Whatsapp openen
Heb je een vraag of je wil je je aanmelden?